Browse List Filter By xianxia

Browse List Filter By xianxia

Group Novel𝕗𝕦𝕝𝕝

The Steward Demonic Emperor

Magic Emperor, Magic Emperor Housekeeper, 魔皇大管家

Prodigiously Amazing Weaponsmith

Xie Di Kuang Fei: Fei Cai Ni Tian San Xiaojie, 邪帝狂妃:廢材逆天三小姐

Zhanxian

Immortal executioner, Slaying immortals, 斩仙

Demon's Diary

Dd, Ma thiên ký, Mo tian ji, 魔天记

Accompanying the Phoenix

Atp, Ben Wang Zai Ci, The Prince Is Here, Yu Feng Xing, 与凤行, 本王在此